Om Centrum för hjärtstoppsforskning

Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar årligen ca 2 000 individer inom Stockholmsregionen och 10 000 på en nationell basis. Endast ca 11% av dessa överlever. Intensiv forskning och utvecklingsarbete utfört av en forskargrupp vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet har funnit att nya interventioner och utvecklingsprojekt inom området har stora potentialer att rädda liv, många liv.

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet fann det därför viktigt att inrätta detta kunskapscentrum. Det nyinrättade centrat är ett unikt samverkansprojekt i Europa och har som övergripande mål att öka överlevnaden vid livshotande tillstånd som hjärtstopp utanför sjukhus. Det ska ske genom ökad samverkan mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och näringslivet. Nationellt samarbetar vi med universiteten i Lund, Uppsala och Sahlgrenska akademien samt Borås högskola. Internationellt har forskningsgruppen samarbete med andra centra inom området i Holland, Danmark, Norge, USA och Belgien.

Utgångspunkten för centret är att med kliniska och patientnära metoder öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom att etablera nya behandlingsmetoder, samt att på plats bistå den drabbade redan i bostaden, på arbetsplatsen, på offentliga platser eller i ambulans. Det sker genom både nya metoder och spetskompetens.


Gruppen är tvärprofessionellt sammansatt av läkare, sjuksköterskor, statistiker, och ekonomer. Ambitionen är även att ytterligare balansera gruppen ur ett genusperspektiv. Vidare finns en stark ambition att skapa åtta enskilda forskningsspår där ledare för dessa spår skall bestå av postdocs ur gruppen. Centret leds för närvarande av Jacob Hollenberg, Mårten Rosenqvist och Leif Svensson. Huvudansvarig för gruppen är sedan 1 januari 2015 Jacob Hollenberg.

Ambitionen i gruppen är att varje deltagare tidigt i sin forskarkarriär skall ta ett stort eget ansvar i forskningsprocessen. Med stöd ansvarar doktoranden för ansökningar, budget, protokoll och planering av projekt. Inom gruppen finns ett stort utbyte mellan de olika deltagarna. Gruppen sammanträder varje månad där det finns stora möjligheter för den enskilde doktoranden/forskaren att få feedback på sina projekt.


Styrgrupp

jacob hollenbergJacob Hollenberg
Docent och specialistläkare i kardiologi Södersjukhuset. Grundare av Hjärtstoppscentrum. Disputerad 2008 inom SALSA projektet. Ordförande i Svenska HLR-rådets arbetsgrupp “Defibrillering utanför sjukhus”. Huvudprövare i studierna SAMBA (nationell randomiserad studie larmar ut livräddare för att rekrytera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet) och TANGO 2 (nationell randomiserad studie som jämför HLR med och utan inblåsningar). Forskningsledare för hjärtstoppsgruppen sedan 1 januari 2015.

Kontakt: jacob.hollenberg@ki.se

 

 

o1il9bu8c0lmx6jogjokLeif Svensson
Överläkare och professor i kardiologi. Grundare av hjärtstoppscentrum. Genomfört ett stort antal kliniska studier. För närvarande huvudprövare i ett antal omfattande randomiserade studier såsom kylning av hjärtstopp utanför sjukhus, syrgasbehandling vid hjärtinfarkt. Tidigare ordförande i Svenska rådet för Hjärt-Lungräddning.

Kontakt: leif.svensson@ki.se

 

 

 

 

b912c875d884442b_orgMårten Rosenqvist
Överläkare och professor i kardiologi. Grundare av hjärtstoppscentrum. Mångårig erfarenhet av att bedriva kliniska studier och prövningar. Lång erfarenhet inom aktuellt område med specialintresse för arytmiforskning. Forskningsansvarig vid hjärtkliniken Danderyds sjukhus.

 

 

 

 

Kristina Broliden
Öl och professor samt prefekt vid Karolinska Institutet, institutionen för Medicin, Solna.

Per Tornvall
Öl och professor samt prefekt vid Karolinska Institutet, institutionen Södersjukhuset.

Yifang Ban
Professor. Division of Geodesy and Geoinformatics. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden


Övriga medarbetare

Lis Abazi
ST läkare Norrtälje sjukhus. Forskar om hypotermibehandling av intensivvårdspatienter.

Ellinor Berglund
Forskningssjuksköterska med specialistområde akutmottagning. Doktorand i SAMBA projektet.

Anders Bäckman
Narkos- och ambulanssjuksköterska som deltagit i flertalet olika prehospitala forskningsprojekt samt agerar som länk mellan ambulanssjukvården och denna forskningsgrupp.

Andreas Claesson
Ambulanssjuksköterska, postdoc Borås högskola. Docent i akutsjukvård. Lång erfarenhet av HLR – utbildning och framtagande av utbildningsmaterial inom området. Disputerade inom området drunkning. Huvudansvarig forskare i projektet Drönare med hjärtstartare. Ordförande i Svenska HLR-rådet från den 4 april 2017.

Therese Djärv
Specialistläkare internmedicin och akutsjukvård, FoU-chef Funktion Akut samt HLR-ansvarig läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Docent vid institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet. Fokuserar på nya läkemedelsindikationer samt epidemiologi och etiska beslut kring hjärtstopp på sjukhus.

Ludvig Elfwén
Specialist i intermedicin och kardiologi, Södersjukhuset. Doktorand inom DISCO studien.

Sune Forsberg
Överläkare inom anestesi- och intensivvård. Docent. Klinikchef Norrtälje sjukhus.

David Fredman
Sjuksköterska. Disputerad i projekt som studerat geografiska relationer mellan hjärtstopp och hjärtstartare utanför sjukhus samt olika metoder för ökad användning av hjärtstartare såväl på som utanför sjukhus.

Ingela Hasselqvist-Ax
Anestesisjuksköterska, Fil mag. inom pedagogik. Disputerad i projekt om samutlarmning i nio län av ambulans, räddningstjänst och/eller polis vid hjärtstopp utanför sjukhus (SAMS projektet).

Johan Herlitz
Överläkare och professor i kardiologi. I Sverige och internationellt sett en av de som besitter mest ämneskunskap och har publicerat flest vetenskapliga artiklar inom området hjärtstopp. Registerhållare för Svenska hjärt-lungräddningsregistret.

Thomas Hermansson
Narkos- och ambulanssjuksköterska som deltagit i flertalet olika prehospitala forskningsprojekt samt agerar som länk mellan ambulanssjukvården och denna forskningsgrupp.

Martin Jonsson
Master i Folkhälsovetenskap, ansvarig epidemiolog samt statistiksamordnare. Doktorand KI, Institutionen för Medicin Solna, inom området epidemiologi och hjärtstopp.

Per Nordberg
Specialistläkare i internmedicin och kardiologi Södersjukhuset, post doc vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna. Fokus på prehospital kylning, randomiserad studie, (huvudansvarig PRINCESS). Disputerade april 2014.

Eva Piscator
Specialistläkare i akutsjukvård, Akutkliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna. Doktorand inom området hjärtstopp på sjukhus.

Mattias Ringh
Specialistläkare i internmedicin och kardiologi Södersjukhuset. Post doc vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin. Disputerade maj 2014. Medlem av Svenska HLR-rådet. Huvudprövare SAMBA studien (nationell randomiserad studie larmar ut livräddare för att rekrytera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet).

Gabriel Riva
ST-läkare St Görans sjukhus. Doktorand. TANGO2 (randomiserad studie som studerar om enbart bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus är fördelaktigt jämfört med standard HLR).

Sten Rubertsson
Professor i anestesi och intensivvård Uppsala. Internationellt välrenommerad och ledande forskare inom hjärtstoppsforskning.

Susanne Rysz
Specialistläkare i anestesi KS Solna. Doktorand i ämnet läkemedel vid hjärtstoppsbehandling.

 

 


 

Organisationen

Bild1 Bild2