Doktorandprojektet “Att förebygga hjärtstopp på sjukhus”

Eva Piscator, Leg läk, DS Akutklin. Doktorand, KI Institutionen för Medicin i Solna.
Huvudhandledare: Therese Djärv. Bihandledare: Katarina Göransson, Leif Svensson och Johan Herlitz.

Delarbete 1: “Predicting neurologically intact survival after in-hospital cardiac arrests. External validation and recalibration of the GO-FAR score to the Swedish population”.
Studien syftar till att externt validera prediktionsmodellen “the Good Outcome Following Attempted Resuscitation (GO-FAR) score” på en svensk populationsbaserad retrospektiv kohort med 717 hjärtstopp på sjukhus . GO-FAR är ett prediktionsverktyg för att prearrest predicera överlevnad med god neurologisk funktion i syfte att identifiera patienter med låg sannolikhet för god neurologisk överlevnad och därmed underbygga beslut och diskussion kring behandlingsbegränsningar i form av ej HLR. Studien syftar även till att rekalibrera modellen utifrån den svenska populationen. Studien befinner sig i analysfas.

Delarbete 2: ”Introducing chronic co-morbidity to the prearrest prediction tool GO-FAR score”.
Studien syftar till att introducera kronisk ko-morbiditet i form av Charlson co-morbidity index till GO-FAR score alternativt till den enligt ovan framtagna svenska varianten av GO-FAR score. Studien kommer att baseras på samma data som delarbete 1. Studien befinner sig i datainsamlingsfas, inväntar uppgifter från Socialstyrelsen.

Delarbete 3 och 4 är under revision och planeringsarbetet är inte färdigställt.
Delarbete 3 preliminärt en deskriptiv studie av patientgruppen med behandlingsbegränsningar i form av ej HLR. Delarbete 4 preliminärt en fall-kontrollstudie syftande till att undersöka ”early warning system” NEWS förmåga att predicerar hjärtstopp.