Hjärtstartare / Geografiska informationssystem (GIS)

Fler och fler hjärtstartare sprids till publika platser i Sverige och i andra länder men endast ett fåtal används varje år.

Syftet med denna forskning är att öka förståelsen för varför användningen av hjärtstartare är låg men också att skapa förutsättningar för att fler som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus defibrilleras av publika hjärtstartare så tidigt som möjligt.

I samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) använder vi oss av geografiska informationssystem (GIS) och ett standardiserat digitalt kartverktyg, Urban Atlas, för att jämföra placeringen av hjärtstartare med var någonstans hjärtstopp inträffat. På detta sätt hoppas vi kunna bistå med beslutsstöd och rekommendationer om var hjärtstartare ska placeras för ökad användning.

Data från detta projekt har presenterats som en poster vid kongressen EMS2016 i Köpenhamn samt samt vid AHA kongressen i New Orleans i nov 2016. En vetenskaplig artikel har publicerats våren 2017 i BMJ Open

En annan del av projektet undersöker möjligheten för SOS alarm att hänvisa den som ringer 112 om ett misstänkt hjärtstopp till en närliggande hjärtstartare. Detta är något som internationella riktlinjer rekommenderar och vi är tidigt ute med att utvärdera denna logistik för ökad defibrillering vid hjärtstopp utanför sjukhus.

Resultaten av detta projekt är publicerat i tidskriften Resurscitation i juni 2016 och har också presenterats som en poster vid kongressen EMS2016 i Köpenhamn i slutet av maj 2016

I Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret finns information om alla de hjärtstopp som inträffar i Sverige där ambulansen påbörjat återupplivningsförsök. Detta register har tack vare ovanstående projekt nu utökats med koordinater för var hjärtstoppen inträffat. Dessa nya data kommer leda till nya möjligheter att studera hjärtstopp i Sverige bland annat avseende geografi och socioekonomi.

Detta projekt är ett samarbete mellan Hjärtstoppscentrum på Södersjukhuset, Karolinska Institutet och avdelningen för Geodesi och Geoinformatik vid Institutionen för Samhällsplanering och Miljö på KTH.