DISCO-akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp, en randomiserad studie

Majoriteten av alla hjärtstopp utanför sjukhus har en underliggande kranskärlssjukdom som orsak till hjärtstoppet.

Idag rekommenderas kranskärlsröntgen och eventuell Perkutan Coronar Intervention (PCI) i samband med lyckad återupplivning efter hjärtstopp på samma indikationer som vid akut ST-höjnings hjärtinfarkt s.k. STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction). Med STEMI avses akuta EKG förändringar med ST-höjning vilka med hög sannolikhet signalerar en totalocklusion av ett kranskärl.

Att använda sig av EKG förändringar som diagnostiskt redskap och som stöd för beslutet att genomföra en akut kranskärlsröntgen vid hjärtstopp har dock ifrågasatts.

Det har även visat sig att hjärtstoppspatienter som inte uppvisar akuta STEMI förändringar i en mycket hög andel har förträngningar på kranskärlen.

Huruvida patienter med icke ST höjningsinfarkt som orsak till hjärtstopp skall genomgå kranskärlsröntgen akut eller ej är fortfarande vetenskapligt ytterst oklart.

DISCO-studien är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala akademiska sjukhus och Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset. Även Lunds universitetssjukhus, Karolinska sjukhuset och Helsingborgs lasarett planerar att delta.

DISCO-studien är den första randomiserade studien i världen på hjärtstoppspatienter som undersöker om det är gynnsamt att utföra akut kranskärlsröntgen.

http://discotrial.com/

OBS! Kräver inloggningsuppgifter som kan erhållas av ansvariga för studien.