Luftföroreningar och hjärtstopp.

Det finns belägg för att luftföroreningar har en negativ effekt på kardiovaskulär hälsa. I en tidigare studie har vi funnit att det finns ett signifikant samband mellan ozonhalt (O3) och risk för hjärtstopp utanför sjukhus (Raza, Eur Heart J 2014).

Nästa steg är att studera detta med en mer känslig teknik. Med hjälp av koordinater (exakta positioner) för platsen där hjärtstoppet inträffade samt den drabbades hemadress ska vi studera både kort- och långtidseffekter av luftföroreningar och risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Projektet är ett samarbete mellan institutionen för miljömedicin (IMM) på Karolinska institutet samt Hjärtstoppscentrum på Södersjukhuset. Auriba Raza på IMM är ansvarig för projektet.