Syrgasbehandling i samband med akut hjärtinfarkt – 100 år av oklarhet

Tillförsel av syrgas är sedan mer än ett sekel en etablerad del i behandlingen hos patienter med instabil kranskärlssjukdom och misstänkt hjärtinfarkt, såväl i Sverige som i övriga delar i världen. Än idag är syrgas rekommenderat i lokala, nationella och internationella riktlinjer vid dessa tillstånd.

Kunskapsläget i ämnet dock oklart och ej tillräcklig för att klargöra syrgasens roll vid behandling av patienter med akut hjärtinfarkt. Tillgängliga data är äldre, av bristfällig kvalité och baserade på alltför små material för att kunna besvara kliniskt relevanta frågeställningar. Behovet av en stor, klargörande, randomiserad studie är därför akut.

Med det omfattande svenska kvalitetsregistret för kranskärlsjukdom, SWEDEHEART, finns unika förutsättningar att på relativt kort tid och till en rimlig kostnad, undersöka kliniska frågeställningar i en bred population. DETO2X-AMI (DETermination of the role of Oxygen in suspected Acute Myocardial Infarction)-studien är en prospektiv, randomiserad, registerbaserad studie (RRCT). Högrisk patienter (EKG förändringar och/eller förhöjda hjärtskademarkörer) med symtom tydande på akut hjärtinfarkt och “normal” syresättning (Sat≥90%) randomiseras online vid första kontakt med sjukvården (ambulans eller akutmottagningen) via kontakt med hjärtintensivvården (HIA) till syrgasbehandling 6l/min via en öppen ansiktsmask eller till rumsluft. Alla Sveriges 69 sjukhus som registrerar i SWEDEHEART har bjudits in att delta, 42 är redan aktiva. Primär endpoint utgörs av totalmortalitet efter ett år vilket kräver drygt 6000 patienter.  Mer information finns på studiens hemsida: www.deto2x.se

Resultaten från studien har presenterats av kardiolog Robin Hofmann på European Society of Cardiology (ESC) kongressen i Barcelona den 28 augusti 2017. Samma dag publicerades resultaten i New England Journal of Medicine.

Läs studien här i Nejm