Nedkylning med en helt ny kylmetod av individer med hjärtstopp, hjärtinfarkt och stroke.

Ansvarig forskare: Per Nordberg

 

Hypotermibehandling är idag en etablerad behandling hos patienter som återfår cirkulation efter ett hjärtstopp. Rekommendationen är att behandlingen skall påbörjas så tidigt som möjligt för att minska utbredningen av hjärnskadan och på så sätt öka överlevnaden i den här patientgruppen. PRINCESS är en randomiserad klinisk studie. Syftet är att studera om tidig nedkylning under och efter återupplivning minskar antalet dödsfall och förbättrar återhämtningen i högre grad än nedkylning som traditionellt påbörjas senare på sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Studien är initierad av Hjärtstoppscentrum, Kardiologiska kliniken och Karolinska Institutet, Södersjukhuset. Patienter har inkluderats sedan i maj 2010 och i April 2015 är ca 370 patienter inkluderade. I december 2014 är det flera centra i Europa som är med i studien. Hradec Kralowe, Tjeckien. Bryssel, Halle och Charleroi, Belgien. Sevilla och Barcelona, Spanien. Lille, Frankrike. Stockholm är huvudcentra.

Den föregående pilotstudien (PRINCE) har visat att metoden är säker och att tiden till att nå måltemperaturen vid hypotermibehandling, dvs central kroppstemperatur mellan 32 och 34°C, förkortades med drygt 2 timmar. Resultaten i studien visade också på en tydlig trend mot ökad överlevnad bland de patienter som kyldes tidigt. Tekniken är godkänd av Europeiska läkemedelsverket. Studien har godkänts av etikkommittén i Stockholm. Hos patienter som randomiseras till behandlingsgruppen kommer hypotermibehandling att påbörjas prehospitalt under pågående återupplivning och därefter följer standardiserad kylbehandling på sjukhus. Patienter i kontrollgruppen kommer att erhålla sedvanlig hypotermibehandling som påbörjas på sjukhus. Notera dock att det alltid är ansvarig läkare vid respektive sjukhus som fattar det slutgiltiga beslutet avseende kylning på IVA eller ej.

Alla patienter som inkluderas i studien kommer att genomgå återupplivning enligt gällande riktlinjer. Hypotermibehandlingen prehospitalt sker genom en ny icke invasiv metod där en kateter för nedkylning appliceras via näsan och en kylande flyktig inert gas administreras i näshålan med hjälp av katetrar och kyler snabbt ned vävnaden till ca 2°C. På så sätt kan man åstadkomma en snabb nedkylning av hjärnan som är det primära målorganet vid hypotermibehandling.

 Kylutrustningen (Rhinochill) är portabel och kommer att finnas i flera enheter.Personal från dessa enheter kommer att vara ansvariga för inkludering och randomisering av patienter samt för hypotermibehandlingen prehospitalt. Behandlingen drivs av luft eller syrgas och under transporten till sjukhus kommer ambulansens syrgasaggregat att användas. Detta innebär att behandlingen enkelt kan fortsättas på sjukhus. Det är viktigt att kylningen pågår tills patienten anländer till IVA där systemisk kylning kan påbörjas

Den vanligaste biverkningen av behandlingen som kan förekomma är kylskador och näsblod. Vid ihållande näsblod avbryts behandlingen. Enstaka patienter kan få en vitnad nästipp som tecken på köldskada, vilket erfarenhetsmässigt går i regress när patienten återfår cirkulation. Andra mycket sällsynta biverkningar är övertrycksskador i näshålan eller lungorna. Inga allvarliga biverkningar sågs i den föregående studien, PRINCE.